Regulamin Targów

Regulamin Targów i warunki handlowe

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki handlowe dotyczą wszystkich relacji biznesowych pomiędzy organizatorem targów Monety Expo Warsaw – Polskim Biurem Numizmatycznym Sp. z o.o., 02-301 Warszawa, Polska (Organizator) oraz osobami lub firmami uczestniczącymi w targach organizowanych przez Organizatora (Wystawców). Organizator nie uznaje innych, sprzecznych z niniejszymi ogólnymi postanowieniami warunków dotyczących organizacji targów. Takie postanowienia nie będą ważne, chyba, że Organizator wyraźnie zobowiąże się na piśmie do (częściowego) zatwierdzenia ich ważności.

2. Udział w Targach w charakterze Wystawcy

Wybór wystawców obywa się wyłącznie według uznania Organizatora; nie istnieją żadne szczególne uprawnienia do udziału w imprezie. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z prawdą. Powinien on zawierać podpis zgłaszającego się Wystawcy, który otrzyma potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wystawione przez Organizatora – wyłącznie w celach informacyjnych. Dokonanie rezerwacji oraz wyrażenie zgody na uczestniczenie w Targach zostaną zrealizowane, po przedstawieniu faktury zaliczkowej i pod warunkiem zapłaty faktury w całości. Prawo do udziału w targach istnieje tylko po zapłaceniu faktury, jednakże nie uprawnia ono zgłaszającego do rezerwacji określonego stoiska wystawowego. Jeśli Targi nie mogą się odbyć z powodu siły wyższej, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Na formularzu zgłoszeniowym, wnioskodawca akceptuje regulamin targów w całości, zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu personelu uczestniczącego w targach. Jakiekolwiek sprzeczne z niniejszymi warunki zawarte w formularzu zgłoszeniowym wnioskodawcy, które są formułowane na rzecz niego samego są nieważne.

3. Prawa i Obowiązki Organizatora i Wystawców

a) Wystawca jest zobowiązany do uregulowania faktury zaliczkowej wystawionej przez Organizatora w określonym terminie płatności. W przypadku odstąpienia Wystawcy od udziału w Targach po wystawieniu faktury, za anulowanie rezerwacji należy uiścić opłatę. Opłata wynosi co najmniej 30% wysokości faktury i wzrasta wraz z przybliżaniem się terminu targów, aż do 100% w przypadku anulowania rezerwacji w ciągu 2 tygodni poprzedzających rozpoczęcie targów.

b) Na miejscu Targów, Organizator zapewnia Wystawcy zarezerwowaną powierzchnię wystawową zgodnie z wystawioną fakturą wraz z zamówionymi przez Wystawcę elementami stoiska. Organizator jest uprawniony do dokonywania drobnych zmian w wynajmowanych powierzchniach lub elementach zabudowy. Organizator jest upoważniony do podejmowania działań zgodnych z prawem miejscowym na terenie całego obszaru organizowanych przez niego targów.

c) Wystawcy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów podatkowych – zwłaszcza odpowiednich przepisów dotyczących sprzedaży towarów importowanych oraz podatku od towarów i usług. Wystawca ma obowiązek zajmować wynajętą powierzchnię w zakresie zgłoszonym w formularzu. Wszystkie elementy wyświetlane i materiały reklamowe muszą być związane z tematyką targów. Wszelkie materiały mogą być dystrybuowane do osób odwiedzających targi tylko w obrębie stoisk i w żadnym wypadku nie mogą być dystrybuowane poza obszarem targów. Na zakończenie targów, Wystawca zobowiązany jest usunąć wszystkie reklamy umieszczone na ścianach stoiska oraz upewnić się, że wszystkie pozostałości po jego użytkowaniu zostały usunięte. Organizator może, na koszt Wystawcy, usunąć wszelkie pozostawione przez Wystawcę zanieczyszczenia za opłatą wynoszącą minimum 20,00Euro.

d) Obrót dobrami kultury, takimi jak np. znaleziska archeologiczne, jest dozwolony tylko w zgodzie z prawem międzynarodowym i krajowym, i tylko wtedy, gdy każde z dóbr kultury posiada dowód legalnego pochodzenia. Reklama, wystawianie lub sprzedaż przedmiotów przedstawiających swastykę lub podobnych jest zabronione. Dotyczy to również innych symboli, które mogą zostać pomylone z oryginalnymi. Zabronione jest oferowanie monet, które zostały zmodyfikowane w jakikolwiek sposób, noszące ślady innego niż zniszczenie wynikające z powszechnego obiegu.

e) Bez zgody Organizatora, Wystawca nie może dokonywać żadnych modyfikacji w wynajmowanych stoiskach wystawowych. Dotyczy to szczególnie niezatwierdzonych przez Organizatora stoisk (użytkowanie), lub powiększania zajmowanej powierzchni. Na żądanie Organizatora takie zmiany muszą zostać usunięte w ciągu godziny, w przeciwnym razie Organizator ma prawo do usunięcia niezatwierdzonych powierzchni wystawowych na koszt Wystawcy, lub, jeśli to konieczne, do całkowitego usunięcia stoiska, z czym wiąże się przepadek uiszczonych przez Wystawcę opłat. Tabliczki Organizatora z nazwą firmy zajmującej dane stoisko, nie mogą zostać zmienione pod względem ani lokalizacji, ani zawartości i muszą być wyraźnie widoczne dla odwiedzających przez cały czas trwania targów.

f) Za niedozwolone uznaje się: podnajmowanie powierzchni wystawowych; cesja powierzchni wystawienniczej na rzecz osób trzecich; realizacja zamówień i działalność na rzecz osób trzecich przez Wystawcę oraz przeniesienie biletu wstępu Wystawcy na osoby niezatrudnione przy obsłudze stoiska wystawowego. Złącza zasilania wynajęte przez Wystawcę nie mogą być przekazywane sąsiednim stoiskom, w przeciwnym wypadku Wystawca jest zobowiązany zapłacić dodatkowo podwójną cenę przyjętej stawki za zasilanie elektryczne w stosunku do każdego aktu przekazania energii.

g) Wykorzystywanie, udostępnianie i publikacja nagrań wideo, audio oraz zdjęć zrobionych podczas targów jest zgodne z regulaminem i dopuszczalne przez organizatora.

h) Stoiska muszą być otwarte, z co najmniej jedną osobą pracującą w danym czasie, przez cały czas trwania targów, w godzinach wyznaczonych dla zwiedzających. Stoiska mogą być zamknięte przez okres nie dłuższy niż 30 minut w godzinach otwarcia targów. Znaczy to, że jeżeli stoisko jest np. otwarte bez przerwy w ciągu pierwszego i drugiego dnia targów, to może być zamknięte najwcześniej pół godziny przed zakończeniem ostatniego dnia targów. W niektórych przypadkach, Organizator może zezwolić Wystawcy na zamknięcie stoiska na innych warunkach, gdy istnieją ku temu wystarczające przesłanki. Jeśli Wystawca przekracza pół godziny dozwolonego czasu zamknięcia stoiska, np. opuszczając miejsce Targów wcześniej niż to dopuszczalne, zostanie to potraktowane jako naruszenie ogólnych zasad i warunków niniejszego regulaminu, co wiąże się z nałożeniem odpowiednich sankcji na Wystawcę.

i) Wystawca zobowiązuje się do przeprowadzania wszelkich transakcji, zawieranych w ramach targów prawidłowo, zarówno pod względem treści, jak i formy ( np. wystawianie faktur), w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa. W szczególności, wystawcy nie wolno oferować imitacji lub sfałszowanych produktów jako prawdziwe, w sposób wprowadzający w błąd. Wystawcy nie wolno również prowadzić działać destruktywnych oraz składać żadnych oświadczeń o tym samym charakterze, skierowanych przeciwko Organizatorowi lub Targom. W przypadku skarg i zażaleń w odniesieniu do oferowanych przez Wystawcę towarów lub metod, wskazujących na naruszenie jednego z wyżej wymienionych punktów regulaminu, lub w przypadku bezsprzecznie bezprawnych czynów na terenie zajmowanym przez Wystawcę, Organizator jest uprawniony do usunięcia Wystawcy z terenu Targów ze skutkiem natychmiastowym, co wiąże się z przepadkiem opłaconego czynszu i zawiadomieniem policji.

j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (pośrednie) uszkodzenia lub utratę materiałów lub towarów wchodzących w skład stoiska. Wystawca jest odpowiedzialny za nadzór i opiekę nas stoiskiem od rozpoczęcia jego budowy do opuszczenia targów. Odpowiednie ubezpieczenie towarów od uszkodzenia w trakcie przewozu, montażu, demontażu, magazynowania i sprzedaży towarów leży wyłącznie w gestii Wystawcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ludzi lub szkody w mieniu lub za utratę mienia Wystawcy ( np. w wyniku kradzieży) – niezależnie czy doszło do szkody podczas transportu towarów z lub do miejsca przeznaczenia, czy podczas targów – za szkody spowodowane awarią sprzętu i inne szkody powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych, chyba, że do szkody doszło w wyniku rażącego zaniedbania Organizatora, na którym w takim wypadku ciąży odpowiedzialność.

k) Wystawca odpowiada wobec Organizatora za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku udziału Wystawcy w Targach. Obejmuje to uszkodzenia budynku targów i jego zaplecza. Wszelkie roszczenia osób trzecich, wynikające ze szkodliwego działania Wystawcy, nie mogą być kierowane wobec Organizatora, chyba, że do szkody doszło w wyniku jawnego zaniedbania ze strony Organizatora.

l) Po zakończeniu targów, własne konstrukcje stoiska niezdemontowane przez Wystawcę, mogą zostać usunięte przez Organizatora na koszt wystawcy i przechowywane przez niego, bez ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub utratę mienia.

m) Wystawcy, którzy dostarczą błędnych danych teleadresowych firmy, lub którzy nie poinformują Organizatora o zmianie takich danych, muszą pokryć wszelkie koszty wynikające z tego tytułu, poniesione przez Organizatora. Powiadomienia wysłane przez Organizatora na ostatni adres podany mu przez Wystawcę uznaje się za skutecznie doręczone, niezależnie od tego, czy siedziba Wystawcy nadal znajduje się pod tym adresem.

n) W przypadku uznania jednego lub większej ilości postanowień niniejszego regulaminu za całkowicie lub częściowo nieważne, ważność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona. Nieważny przepis(y) zostaje zastąpiony nowym obowiązującym przepisem, zbliżonym treścią oraz celem do zastąpionego postanowienia niniejszego regulaminu. Ta sama procedura dotyczy przypadku, gdy regulamin Targów zawiera lukę prawną.

Miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosowania niniejszego regulaminu jest Warszawa.

Niniejszy Regulamin został przetłumaczony na różne języki. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych, za wiążącą, uważa się wersję Regulaminu sporządzoną w języku angielskim.

Status: marzec 2014